Regulamin sklepu internetowego ohne.pl

§ 1 

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem’’ definiuje zasady korzystania ze sklepu internetowgo znajdującego się po adresem ohne.pl zwanego dalej sklepem, należący do firmy OHNE Łukasz Sznel z siedzibą  w Bargłowie Kościelnym (kod pocztowy 16-320) ul. Netta Druga 31. Zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej dnia 13.11.2019r. otrzymała numer Regon: 384856806 , NIP: 8461667628.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż odbywa się poprzez internet, pomiędzy zamawiającym zwanym dalej konsumentem a sklepem internetowym ohne.pl 
 2. W sklepie oferowane są nowe, wolne od wad fabrycznych artykuły odzieżowe, których szczegółowy opis znajduje się na stronie internetowej ohne.pl w zakładce z ofertą produktu.
 3. Ceny podane w sklepie są cenami brutto.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne oraz przerwy związane z funkcjonowaniem sklepu spowodowane działaniem siły wyższej oraz działaniem niedozwolonym osób trzecich, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§3

Kontakt ze sklepem

 1. Adres: 16-320 Bargłów Kościelny, ul. Netta Druga 31
 2. Adres e-mail: ohneoffice@gmail.com
 3. Numer telefonu: 511629826
 4. Klient może porozumieć się ze sprzedawcą drogą telefoniczną w dni robocze w godzinach 9:00-17:00

§4

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym ohne.pl
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 8. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

§5

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze sklepu są wymagane:
  • Urządzenie końcowe z przeglądarką internetową
  • Dostęp do internetu
  • Aktywne konto poczty elektronicznej
  • Włączona obsługa plików cookies

§6

Zasady składania zamówienia

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest poprzez zalogowanie się w sklepie internetowym ohne.pl lub złożenie zamówienia bez rejestracji.
 2. Składanie zamówienie jest realizowane poprzez wypełnienie formularza, który wymaga podania danych adresowych ( miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/lokalu) oraz danych kontaktowych ( imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu) oraz dokonanie płatności online lub wybranie płatności za pobraniem.

§7

Metody płatności i dostawa

 1. Płatności za zamówione produkty są realizowane poprzez płatności elektroniczne.
 2. Podmiotem świadczącym usługi płatności elektronicznych jest: „Przelewy24’’ PayPro SA  ul.Kanclerska  15 60-327 Poznań.
 3. Przesyłki krajowe realizuje przewoźnik: Inpost S.A.. ul Wielicka 28, 30-552 Kraków
 4. Oferowane metody dostawy:
  • Paczkomaty 24h ,,Inpost’’
  • Kurier ,,Inpost’’. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

§8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w wyniku wypełnienia formularza zgodnie z §4.
 2. Sprzedawca potwierdza zawarcie umowy poprzez zwrotną wiadomość e-mail na adres podany podczas zamówienia, oraz potwierdzenie otrzymania płatności.
 3. Produkt zostanie wysłany przez sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie.

§9

Odstąpienie od umowy, reklamacje, gwarancja

 1. Konsument może w ciągu 14 dni od otrzymania produktu zwrócić go sprzedającemu bez podania przyczyny.
 2. 14 dni od otrzymania produktu to okres w którym konsument ma prawo zapoznać się z towarem w taki sam sposób, jaki byłby możliwy przy zakupie w sklepie stacjonarnym. Zwrot produktu bez podania przyczyny, jest możliwy gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. 
 3. Zwrot produktu wymaga wypełnienia formularza zwrotu/reklamacji dostępnego na stronie internetowej oraz przesłania go na wskazany w formularzu adres mailowy.
 4. Sprzedający dokona zwrotu środków w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu otrzymania produktu.
 5. Adres do odesłania produktu oraz instrukcja postępowania znajdują się w formularzu zwrotu/reklamacji.
 6. Sprzedawca oferuje towar nowy wolny od wad fabrycznych.
 7. W przypadku stwierdzenia przez konsumenta wady produktu, ma on prawo do reklamacji. 
 8. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się po dostarczeniu produktu pod adres wskazany w formularzu zwrotu/reklamacji.
  POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI

§10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów    rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Konsument może skorzystać z platformy ODR, która znajduje się pod wskazanym załącznikiem:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 
  5. Pierwszym punktem kontaktu przy rozstrzyganiu sporów jest adres e-mail: ohneoffice@gmail.com 

§11

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§12

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.